piątek, 25 stycznia 2013

Prawa i przywileje samotnej matki cz. 1

  Mimo naszych starań nie zawsze stworzenie pełnej rodziny dla naszego dziecka jest rzeczą możliwą.  Bardzo często zdarza się, że ojciec umiera, odchodzi bądź nie poczuwa się do ojcostwa. Samotne wychowywanie dziecka nie jest łatwe z uwagi na bezrobocie, niskie zarobki, skrajne wymagania pracodawców. Nie mniej jednak samotnie wychowująca dziecko matka może liczyć na pomoc ze strony państwa. 
Dziś kilka z nich:


  • ALIMENTY
Każda samotna matka ma prawo ubiegać się o alimenty na swoje dzieci od ich ojca bądź ojców a ich wysokość uzależniona jest od szeregu różnych okoliczności :wieku dzieci, ich potrzeb czy sytuacji materialnej obojga rodziców. 
O alimenty występuje się do sądu rodzinnego właściwego miejscu zamieszkania dziecka. Sam pozew składa się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i dla nieletnich a jako osoba dochodząca alimentów jesteś ustawowo zwolniona z kosztów sądowych. 
W pozwie muszą się znaleźć informacje o wysokości dochodzonej kwoty, przyczynach złożenia owego pozwu oraz możliwościach finansowych zobowiązanego do płacenia alimentów tj. zawodu, sytuacji majątkowej.  Sąd zawiadamia o strony o miejscu i terminie rozprawy a pozwanego zobowiązuje do złożenia zaświadczenia o wysokości dochodów.
 Alimenty zostają przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu. I tu nie ma reguły co do wysokości kwoty jednak w staraniach o alimenty ważne jest dokumentowanie ponoszonych wydatków na utrzymanie dziecka. Jeśli jednak ojciec uchyla się od płacenia alimentów  matka ma prawo skierować sprawę do komornika jednak w przypadku całkowitej niewypłacalności dłużnika samotnej matce przyznawane są pieniądze z funduszu alimentacyjnego w kwocie nie wyższej niż 500 zł na dziecko. Warunkiem jest jednak dochód, który w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekraczać 725 zł/os. 

  • BECIKOWE
Jest to jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł .
 Od 2013 r. becikowe otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza 1922 zł. netto na osobę a żeby ową zapomogę otrzymać matka musi przedstawić zaświadczenie, że co najmniej od 10 tyg. ciąży pozostaje pod opieką lekarza. 
Pisemny wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka. 

  • URLOPY
Jeśli przed urodzeniem dziecka byłaś zatrudniona na umowę o pracę masz pełne prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
W 2013 r. urlop macierzyński wydłuża się do 12 miesięcy przy czym za pierwszych 6 miesięcy przysługuje Ci 100 % pensji a za kolejne - 60%. 
Kobiety, których termin porodu przypadnie później niż 17 marca 2013 r. mogą liczyć na dodatkowy urlop rodzicielski po urlopie macierzyńskim.
W trakcie trwania urlopu kobieta nie może zostać zwolniona . 

  • ZASIŁEK RODZINNY
Jest to zasiłek socjalny, który przysługuje rodzinom gdzie dochód nie przekracza 539 zł na osobę W przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne dochód ten może wynosić 623 zł.
 Aby go otrzymać samotna matka musi przedstawić odpowiednie dokumenty takie jak skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły jeśli ma powyżej 18 lat, oświadczenie o osiąganych dochodach łącznie z zaświadczeniem o alimentach. 
Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r.wynosi:
-77 zł na dziecko do lat 5
-106 zł na dziecko w wieku 5-18 lat
-115 zł na dziecko w wieku 18-24 lata (jeśli kontynuuje naukę)

  • DODATKI
Jeśli uzyskasz prawo do zasiłku rodzinnego będą przysługiwały Ci także dodatki:
  1. z tytułu urodzenia dziecka ( nie mylić z becikowym!) w kwocie 1000 zł. Możesz o nie wystąpić w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. 
  2. z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Przysługuje tylko wtedy gdy dziecko nie ma ustalonych alimentów bo jedno z rodziców nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany. 
  3. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku
  4. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje jednorazowo w kwocie 100 zł na dziecko. 
  5. 50 zł miesięcznie na dziecko z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej
W kolejnej części omówię m. in. wspólne rozliczanie , refundację kosztów opieki czy pomoc Domów Samotnej Matki. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz